Unijna Dyrektywa ErP – Eco Labeling i jej wpływ na sytuację w sektorze ogrzewania

2 lutego, 2016 w kategorii: Centralne ogrzewanie

Etykieta ErP_NormalDyrektywa w sprawie ekoprojektu (ErP) to zbiór regulacji nakładających obowiązek na dostawców i producentów pieców na gaz i na olej, pomp ciepła, zasobników o określonej wartości mocy i pojemności o wypełnianiu konkretnych obowiązków w kwestii efektywności energetycznej produktów.
Dyrektywa (ErP) zawiera trzy nadrzędne kwestie: wymagania dla projektu (tzw. ekoprojekt), obowiązek wykorzystywania etykiet energetycznych (tzw. Eco Labeling) oraz obowiązek pokazywania danych technicznych produktu (karty produktu).
„Ekoetykietowanie”, czyli Labeling Directive nałożyła od dnia 26 września 2015 r.na producentów obowiązek dostarczania wraz z produktem kart precyzujących grupę energetyczną. Ideą tego przepisu jest pozwolenie nabywcy końcowemu porównania produktów na podstawie takich samych, jasnych i czytelnych dla niego właściwości. Karta jest unormowana, ściśle określona i zawierająca szczegółowo pokazane informacje. Powinna być umocowana w punkcie widocznym i dostępnym, np. na z przodu kotła, jak też w reklamach czy ofertach oraz innych materiałach marketingowych wskazujących na koszty oraz zużycie energii. Dodatkowo musi być wskazana klasa sezonowej efektywności energetycznej podgrzewania wnętrz dla przykładowego typu w warunkach klimatu umiarkowanego. Klasy wydajności są jasno określone i odniesione do liczonej, odrębnie dla każdego urządzenia, sprawności średniorocznej. Przedstawiana dyrektywa również nakłada wymóg na producentów i importerów, którzy są zobowiązani do oferowanego urządzenia dołączyć kartę z klasą energetyczną kotła gazowego oraz drugą – dla zestawu tzw. karta kompletu. Służy ona do wyliczenia wydajności energetycznej zestawu, który ewentualnie może zostać stworzony z użyciem danego kotła oraz innych, np. kolektory, pompy ciepła, zbiorniki, termostaty. Importujący powinien dostarczyć podstawowe etykiety dla własnych przedstawicieli tak, by mieli możliwość tworzyć własne komplety, bo to na nich spoczywa ten wymóg (autoryzowane punkty handlowe, instalatorzy, autoryzowane punkty sprzedaży).